Metódy

Mám výcvik a skúsenosti s viacerými terapeutickými metódami, čo mi dovoľuje voliť prístup podľa potrieb klienta a povahy ťažkostí. Nerada napasovávam klienta do metódy, je pre mňa dôležité, aby to, čo robíme, dávalo klientovi zmysel a posúvalo ho ďalej. Je niekoľko prístupov a metód, s ktorými sa môžte u mňa stretnúť:

KIP je dynamcky orientovaná psychoterapeutické metóda, ktorá využíva prirodzenú ľudskú schopnosť predstavovať si, snívať.

Klient uvoľnene sedí a má si predstaviť napr. „lúku“, pričom hovorí o svojej imaginácii, pocitoch, popisuje ich a ja ako terapeut ho sprevádzam, pomáham mu prekonať problémy, hľadať nové spôsoby riešenia.

Tvorca metódy H.C. Leuner vypracoval sériu osvedčených motívov, ktoré sa postupne zadávajú a umožňujú, aby človek v obrazovej, symbolickej podobe prežíval svoje emócie, potreby a problémy. Dajú sa tak pomocou symbolov a pod ochranou symbolov rozpoznávať vnútorné potreby, pocity a konflikty a hľadať ich lepšie riešenia. V imaginácii môže človek zažívať aj naplnenie potrieb, ktoré v detstve neboli dostatočne uspokojované, o podporiť tak lepšie psychické fungovanie, zrenie.

Samotná imaginácia zaberá cca 15min času, zvyšný čas venujeme diskusii o zážitkoch v imaginácii a o súvislostiach s vlastným vnútorným a vonkajším životom.

Metóda je vhodná u klientov s depresívnymi, neurotickými, psychosomatickými aj osobnostnými ťažkosťami.

Tento spôsob je vhodný aj vtedy, keď klient nevie presne popísať, čo s ním je, len sa „nemá dobre“, prípadne keď silné rozumové presvedčenia bránia vnímať emócie a situáciu z inej perspektívy.

Proces-orientovaná psychoterapia alebo aj procesová práca používa okrem rozhovoru a predstáv aj prácu s telom a prežívaním človeka v celej jeho šírke.

Terapeut si všíma a oceňuje nezvyčajné reakcie klienta. Pomáha vnímať neuznané aspekty klientovho bytia, hľadať ich zmysel pre plnšie prežitie života.

Relaxačné techniky vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi psychickým napätím, vegetatívnou nervovou sústavou a napätím svalstva.

Prinášajú úľavu od stresu a úzkosti, pomáhajú znížiť telesné napätie a vyčistiť myseľ. Relaxácia neodstráni príčinu stresu, či úzkosti, ale pomôže telu i duši si na chvíľu vydýchnuť a načerpať sily na zvládanie problémov.

Krízová intervencia v náhlych a nečakaných situáciách (napr. po dopravnej nehode, vážnom narušení zdravia) pomáha opäť získať pevnú pôdu pod nohami a schopnosť konať. Včasná intervencia pomáha tiež znížiť riziko rozvoja následných psychických ťažkostí.